اینسرت و هلدر

در حال نمایش 1–16 از 41 نتیجه

اینسرت (الماس) تراشکاری

(0)

اینسرت تراشکاری DNMG

(0)
هلدر داخل تراش L/MCLNR-1هلدر داخل تراش

هلدر داخل تراش MCLNR/L

(0)
هلدر داخل تراشهلدر داخل تراش

هلدر داخل تراش MTQNR/L

(0)
هلدر داخل تراشهلدر داخل تراش

هلدر داخل تراش MTUNR/L

(0)
هلدر داخل تراش

هلدر داخل تراش PCLNR/L

(0)
هلدر داخل تراشهلدر داخل تراش

هلدر داخل تراش PDUNR/L

(0)
هلدر داخل تراش

هلدر داخل تراش PTUNR/L

(0)
هلدر داخل تراش

هلدر داخل تراش SCLCR/L

(0)
هلدر داخل تراش

هلدر داخل تراش SDUCR/L

(0)
هلدر داخل تراشهلدر داخل تراش

هلدر داخل تراش STFCR/L

(0)
هلدر داخل تراشهلدر داخل تراش

هلدر داخل تراش TCLNR/L

(0)
هلدر داخل تراشهلدر داخل تراش

هلدر داخل تراش TDQNR/L

(0)
هلدر داخل تراشهلدر داخل تراش

هلدر داخل تراش TTUNR/L

(0)
هلدر داخل تراشهلدر داخل تراش

هلدر داخل تراش TWLNR/L

(0)
هلدر داخل تراش گام زنیهلدر داخل تراش گام زنی

هلدر داخل تراش گام زنی SIR/L

(0)
X